Ana Sayfa | Yaz?lar? takip   et | Yorumlar?   et

Archive

7) Evlenme sebebiyle kadın işçi nasıl kıdem tazminatına hak kazanabilir?

3 Şubat 2009 Salı

7) Evlenme sebebiyle kadın işçi nasıl kıdem tazminatına hak kazanabilir?

7) Evlenen kadın işçinin, nikah tarihinden itibaren bir yıl içinde, evlenme sebebiyle işyerinden ayrılma talebi halinde, “evlenme sebebiyle” kıdem tazminatına hak kazanır. Bu talep tarihi bir yılı aşarsa artık evlenme sebebiyle iş akdinin feshi hakkı kaybolmuş olur.

Labels:

5) Part-time, örneğin haftada 2 gün çalışan işçinin kıdemi ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

5) Part-time, örneğin haftada 2 gün çalışan işçinin kıdemi ve kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

5) Yargıtay’ın son senelerde yerleşik hale gelen içtihatlarına göre part-time, örneğin haftada iki gün çalışan işçinin kıdem süresi, işyerine ilk girdiği tarih ile işyerinden ayrıldığı son tarihe kadar geçen tüm süre üzerinden hesaplanır. Ancak kıdem tazminatı, bu süre içinde en son aylık ücretinin toplamı olan 4 hafta x 2 gün = 8 günlük aylık kazancı üzerinden çalıştığı tüm süre nazara alınarak hesaplanır.

Labels:

3) İşçinin borçlarından dolayı o sırada kendisine ödenecek olan ihbar ve kıdem tazminatına haciz konabilir mi?

3) İşçinin borçlarından dolayı o sırada kendisine ödenecek olan ihbar ve kıdem tazminatına haciz konabilir mi?

3) İşçinin borçlarından dolayı işçinin çalıştığı işyerine İcra Dairesinden ödeme emri gelmiş ve işverenden alacağı haklara haciz konmuş ise, bu sırada işçiye ödenecek ihbar ve kıdem tazminatına da haciz konabilir.

Labels:

2) Bir işçinin borcundan dolayı eşinin maaşına haciz konulabilir mi?

2) Borçların şahsiliği prensibine göre, bir işçinin borcu için eşinin maaşına haciz konulamaz.

Labels:

1) Borçlarından dolayı bir işçinin maaşının ne kadarına haciz konulabilir?

1) Borçlarından dolayı işçinin maaşının dörtte birine kadar haciz konulabilir. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile fertleri için hakim tarafından takdir olunacak miktar, bu paraya dahil değildir. Bu durum, nafaka borcu alacaklılarının haklarını ortadan kaldırmaz.

Labels:

SSK Topluluk Sigortası

Topluluk sigortası, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlayan bir sigorta koludur.

Topluluk sigortası işlemleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan genel şartlar doğrultusunda düzenlenen tip sözleşmelerde yer alan esaslar doğrultusunda yürütülür.

Tip sözleşmeler, malullük, yaşlılık ve ölüm, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarına göre üç ayrı sözleşme olarak düzenlenmiştir.

Sosyal sigorta kanunları kapsamı dışında kalanların oluşturdukları toplulukların (dernek, birlik, sendika, vakıf, vb. teşekküller) istekleri üzerine Kurumla imzaladıkları tip sözleşmelere göre yürütülür. İlgili topluluğun sigorta kolları itibariyle imzalamak istediği tip sözleşmeyi seçme hakkı vardır.Labels:

SSK - Zamanında Ödenmeyen Primlerin Tahsili

Süresinde ödenmeyen isteğe bağlı primlerin tahsili 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi doğrultusunda yapılmaktadır.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için % 3 oranında gecikme cezası, ayrıca her ay için bulunan bu tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığı’nca açıklanacak bir önceki aya ait YTL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi, bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanacaktır.

Ödemenin yapıldığı ayda gecikme zammı günlük olarak hesaplamaktadır.Labels:

SSK - İsteğe Bağlı Sigorta Prim tutarları

506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler isteğe bağlı sigorta primlerini, yine Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak koşuluyla kendileri belirler.

İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi gereğince belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak koşulu ile % 25 oranında prim öderler.

01/01/2008 -30/06/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 20,28 x 30 x % 25 = 152,10.-YTL, üst sınırı ise 131,82 x 30 x % 25 = 988,65.- YTL,

01/07/2008 -31/12/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta priminin alt sınırı 21,29 x 30 x % 25 = 159,68.-YTL, üst sınırı ise 138,39 x 30 x % 25 = 1,037,93.- YTL’dir.Labels:

SSK - İsteğe Bağlı Sigortanın Başlangıcı

İsteğe bağlı sigorta, müracaatın kurumca alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılmaktadır. Bu tarihin tespitinde İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi’nin, kurum evrak kaydına geçtiği tarih esas alınmaktadır.

Labels:

SSK - İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu

İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin, İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi ile birlikte, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sigorta il müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Labels:

SSK - İsteğe Bağlı Sigortaya Giriş Şartları

- En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,

1080 Günün Hesabında Dikkate Alınan Süreler

- 506 sayılı Kanuna tabi çalışılan süreler

- İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, askerlik, sanatçı, yurtdışı hizmet borçlanması ile edinilen hizmetler

- Hizmet ihyası yapılarak kazanılan hizmetler

- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerdeki belgelendirilen çalışmaların tamamı

1080 Günün Hesabında Dikkate Alınmayan Süreler

- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II nci fıkrasının (B) bendine göre çıraklık devresi sayılan süreler

- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin II/C bendi gereği sosyal güvenlik kuruluşlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi çalışanlar

- T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıklarında geçen hizmetler

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,

- İsteğe bağlı sigortaya müracaat edenlerin sigortalılıklarının başlayacağı tarihte SSK, T.C.Emekli Sandığı, Bağ-Kur, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklara zorunlu yada isteğe bağlı sigortalı olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez

- Kendi sigortalılıklarından dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilmez

- İşsizlik ödeneği almakta olanlar ile iş akdi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin (657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memurları dahil) ve işçinin mevsim yada kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim yada kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş akdinin askıda kaldığı sürelerde isteğe bağlı sigortaya devam edilir

- Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık bağlanmış olanlardan aylığı kesilenler, bu kuruluşlardan vazife malullüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri; dul veya yetim geliri/aylığı alanlar isteğe bağlı sigortaya kabul edilir.

- Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak.

- İsteğe bağlı sigortadan yararlanmak isteyenler, örneği Kurumca hazırlanan İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi müracaat edeceklerdir

- İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi dışında bir dilekçe ile müracaat edenlerin talepleri kabul edilmeyecektir. Bu tür bildirimler zamanında tespit edilerek hemen düzeltilmesi sağlanacaktır.Labels:

SSK - Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.

Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır.

01/01/2008 -30/06/2008 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 20,28.-YTL’dir.

01/07/2008-31/12/2008 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 21,29.- YTL’dir.

Askerlik borçlanması tutarlarının hesabında prime esas yeni asgari günlük prim tutarı 01/01/2008 -30/06/2008 süresi için 20,28 x % 20 = 4,06.-YTL, 01/07/2008-31/12/2008 süresi için 21,29 x %20 = 4,26.-YTL olarak dikkate alınmaktadır.

Örneğin, iki yıl (720 gün) askerlik yapmış sigortalının;

01/01/2008 -30/06/2008 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 20,28 x 720 x % 20 = 2.920,32.-YTL,

01/07/2008-31/12/2008 süresinde talepte bulunması halinde askerlik borçlanma tutarı 21,29 x 720 x % 20 = 3.065,76.-YTL’ dir.

Askerlik borçlanmasının tamamı veya bir kısmı sigortalının veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak tutarın tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. Altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.Labels:

SSK - Sigortasız Geçen Süreler Borçlanılır mı?

Sigortasız Geçen Süreler Borçlanılabilir mi?

Sigortasız geçen günlerin borçlandırılmasına imkan veren bir yasa yürürlükte bulunmadığından bu sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi söz konusu değildir.Labels:

SSK Sigortalılık süresi nedir?

Sigortalı olarak ilk defa çalışılmaya başlanılan tarihten sigortalının aylık talebinde bulunduğu ya da öldüğü tarihe kadar geçen süredir. 01/04/1981 tarihinden sonra 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin başlangıcı 18 yaşını doldurdukları tarihtir.

Labels:

Sigortalı olma hakkından vazgeçilebilir mi?

Sigortalı Olma Hakkından Vazgeçilebilir mi?

Sigortalı çalışmak zorunludur. Bu haktan vazgeçilemez. Çalıştırılanlar ile işverenleri arasında sosyal sigorta yardımlarını ve yükümlülüklerini azaltmak konusunda anlaşma yapılamaz. Yapılan anlaşmalar geçersizdir.Labels:

SSK sigortası ne zaman başlar?

İşe alınmanızla birlikte (işe başladığınız anda) sigortalılığınız başlar. Çalıştırılan sigortalılar ile işverenleri hakkındaki hak ve yükümlülükler, sigortalının işe alındığı tarihte başlar.

Labels:

Emekli aylığı alanlar aylıkları kesilmeden tekrar çalışabilir mi?

SSK’dan yaşlılık aylığı alanlar, emekli olduktan sonra da bir işte çalışabilir. Ancak, çalışmaya başlayan emeklilerin tercih edecekleri sigorta kolu (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) bunların işverenleri tarafından Kuruma verilecek olan Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinde belirtilmelidir. Tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih eden emeklinin aylığı, çalışmaya başladığı tarih itibariyle kesilir. Sosyal güvenlik destek primini tercih eden emeklilerin aylıkları ise ödenmeye devam olunur.

Diğer taraftan, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacağı, yine anılan Kanunda diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümlerinin 01/01/2005 tarihi dahil uygulanmayacağı hüküm altına alındığından, Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almakta iken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayanların işyerince emekli sigortalının aylığının kesilmesine ilişkin yazılı bildirimin Kurumumuza yapılması halinde sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihinden itibaren aylık kesilmektedir.

Geçirdikleri iş kazası yada tutuldukları meslek hastalığı sonucu Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu gelirleri kesilmeden de çalışmaya devam edebilirler.

Malullük aylığı alanların 506 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bir işte çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmektedir.Labels:

Sigortasız çalıştırıldığınızı anladığınızda ne yapmalısınız?

Sigortasız çalıştırıldığınızı anladığınızda, işyerinin bağlı olduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Sigorta müdürlükleri her ilde bulunmaktadır.

Sigortasız çalıştırıldığınızı, işyerinden ayrıldıktan sonra anlarsanız, iş akdinizin sona erdiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde yetkili mahkemeye müracaat etme hakkınız bulunmaktadır.Labels:

SSK primimin ödenip ödenmediğini nasıl öğrenirim?

İşveren, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (2004/Mayıs ayından önceki çalışmalar için Dört Aylık Sigorta Primleri Bordrosu) olarak adlandırılan belgeyi, işyerinde çalışanların görebilecekleri bir yere asmaya mecburdur.

Bu belgede, işyerinde çalıştırılan ve kanuna uygun olarak sigortalı yapılanların sigorta sicil numaraları, ad ve soyadları, çalışma gün sayıları ile sigorta primine esas kazançları yer almaktadır. Söz konusu belgeden adınızı, soyadınızı kontrol ederek sigortalı olup olmadığınızı, çalışma gün sayılarınız ile ücretlerinizin doğru bildirilip bildirilmediğini anlayabilirsiniz.

Ayrıca, SSK Hizmet Dökümü sayfasına gidip, SSK Hizmet dökümünüzü alarak, hizmetlerinizin kuruma bildirilip bildirilmediğini öğrenmeniz mümkündür.Labels:

Sigortalı kime denir?

Sigortalı Kime Denir?

I- SİGORTALININ TANIMI

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2′nci maddesi birinci fıkrasında, bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 506 sayılı kanun uygulamasında sigortalı sayılmışlardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, çalıştırılanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olacakları, sigortalılar ile işverenleri hakkındaki hak ve yükümlülüklerin, sigortalının işe alındığı tarihten başlayacağı, sigortalı olma hak ve sorumluluğundan kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği, yardım ve yükümlülükleri azaltmak veya devretmek yönünde sözleşme yapılamayacağı, hükümleri getirilmiştir.

Kanun maddelerine göre, sigortalı sayılabilmenin şartı, çalışanla, çalıştıran arasında hizmet akdi bağının bulunmasının yeterli olmasıdır. Kanunun 6’ncı maddesi birinci fıkrasındaki anlamdan, sigortalı olmanın şartları içerisinde ücret alınması koşul olarak görülmemiştir. Ücretin, sigortalı sayılmanın şartlarından gerektiği, Kanunun 3’üncü maddesindeki istisnalarda yer almıştır.

Sigortalı olmak, çalışanın ve çalıştıranın isteğine bırakılmamış, işe alınmayla birlikte kendiliğinden kazanılan bir hak ve sorumluluk sayılmıştır.

II- KONUSU İŞ GÖRME OLAN AKİTLER VE UNSURLARI

A- HİZMET AKDİ

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda ve 1475 sayılı İş Kanununda hizmet akdinin tarifi yapılmamış, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 313’üncü maddesinde tanımlanmıştır.

Hizmet akdi, Borçlar Kanunundaki tarife göre;
“Hizmet akdi bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona ücret vermeyi taahhüt eder. Ücret zaman itibariyle olmayıp yapılan işe göre verildiği takdirde dahi işçi muayyen veya gayri muayyen bir zaman için alınmış veya çalışmış oldukça, hizmet akdi yine mevcuttur, buna parça üzerine hizmet veya götürü hizmet denir” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanundaki tarife, ilmi araştırmalara ve yargı kararlarına göre hizmet akdinin unsurları:
1- Hizmet
İşçi, işverene emeğini verme taahhüdünde bulunur. İşçi, eseri değil, hizmet verme sorumluluğunu taşır. Hizmet, işverenin işyerinde veya belirleyeceği yerde yapılır.
2- Bağımlılık
Hizmet akdi iki taraflı akidlerden olup, karşılıklı borç doğurur. İşçi emeğini, işveren emrine verir ve işin yapıldığı sürede ona tabi olur. İşveren ise emeğin karşılığı olarak ücret ödemeyi kabul eder. Bağımlılık unsuru hizmet akdini, konusu iş görme olan diğer akidlerden (istisna, vekalet vb.) ayıran en önemli unsurdur.
3- Ücret
Emeğin kirası niteliğindedir. İşverenin sorumluluğudur. Saat, günlük, haftalık, aylık çalışmalar karşılığı ödenebiyeceği gibi işin miktarına göre ve kardan hisse şeklinde de verilebilir. Ücretin ödenme şekli akdin niteliğini değiştirmez. Nakit veya sair şekilde ödenebilir.
4- Süre
İş (hizmet) sözleşmesi belirli bir süre için yapılabileceği gibi süresiz de yapılabilir. Hizmetin, sözleşme süresi içinde günün belirli saatlerinde, haftanın veya ayın belirlenen günlerinde yerine getirilmesi de mümkündür. Belirtilen şekillerdeki çalışmalar hizmet akdinin niteliğini değiştirmez. Borçlar Kanununda, hizmet sözleşmelerinin yazılı yapılması gerektiği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Hizmet sözleşmelerinin yazılı yapılması İş Kanunu’nun 9’uncu maddesinde hükme bağlanmıştır. İş Kanununa göre belirli süresi bir yıl veya daha uzun süreli hizmet akitlerinin yazılı yapılması zorunlu kılınmıştır. İş sözleşmesinin süresiz yapılması şart ve zorunluluk değildir. Hizmet akitlerinin yazılı yapılmamış olması, hizmet akdinin varlığını etkilemez.

B- İSTİSNA AKDİ (ESER SÖZLEŞMESİ)

İstisna sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nun 355’inci maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, “Onunla bir taraf (yüklenici), öteki tarafın (ısmarlayan - sipariş veren) ödemeyi taahhüt ettiği ücret karşılığında, bir eser meydana getirmeyi taahhüt eder - borçlanır.” Kanundaki tarife, ilmi araştırmalara ve yargı kararlarına göre istisna akdinin belirleyici unsurları şunlardır:
1- Eser (Yapılacak Şey)
Akdin konusu, emek değil neticesidir. Hizmet değil, eser önemlidir.
2- Bağımsızlık
Müteahhit (yüklenici) eserin meydana getirilmesini, işin sahibi de fiyatını (bedelini) vermeyi taahhüt ederler. Eserin meydana getirilmesi çalışması, işin sahibinin emrinde yapılmaz. Müteahhit çalışmasında serbesttir. Çalışmanın, işin sahibinin göstereceği yerde yapılması da, akdin niteliğini değiştirmez.
3- Semen (Fiyat-Bedel)
İşin ücretidir. Eserin fiyatıdır.
4- Süre (Zaman)
Sözleşmenin süresi vadeyi, başka bir anlatımla eserin teslim zamanını ifade eder.

Hizmet Akdi ile İstisna Akdini Birbirinden Ayıran Özellikler:
1- Hizmet akdinde taraflar arasında (tabiiyet) bağımlılık vardır. Bu özellik iki akit arasındaki en önemli ayrıcalıktır.
2- Hizmet akdinde konu, emeğin doğrudan kendisidir. Hizmet akdinde kişi, emeğini kiralar. İstisna akdinde ise, emek karşılığı vücuda getirilen şey (eser) taahhüdün konusudur.
3- Hizmet akdinde ücret, emeğin kirasıdır. İstisna akdinde ise, ücret emek sonucu meydana getirilen eserin bedelidir.
4- Hizmet akdinde çalıştırılanın işverene ait işyerinde veya işverenin göstereceği yerde çalıştırılması esastır. İstisna akdinde ise, akde konu olan işin işverenin işyerinde imali gerekmiyorsa, taahhüt eden tarafından kural olarak kendi işyerinde ve bağımsız olarak yapılır.

C- VEKALET AKDİ (VEKİLLİK SÖZLEŞMESİ)

Vekalet akdi, Borçlar Kanunu’nun 386’ncı maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; Vekil, sözleşme uyarınca kendisine yüklenen (sorumluluğuna verilen) işin yürütülmesini veya üzerine aldığı işin yerine getirilmesini borçlanır.

Borçlar Kanununa göre, işin görülmesiyle ilgili olup da diğer sözleşme türlerine girmeyen işlerde de vekalet akdi kuralları uygulanır. Vekalet akdinin belirleyici unsurları şunlardır:

Bir tarafta vekil, diğer tarafta iş sahibi vardır. Vekil, sahibine ait işin idaresini, bir hizmetin görülmesini üzerine alan kişidir. Vekilin, hizmetin görülmesindeki bağlılığı, hizmet akdinde olduğu gibi zorunlu değildir. Vekalet akdinde ücret kanuni şart değildir. Sözleşme veya teamül varsa vekil ücret isteyebilir. Ödenecek ücret hizmetin neticesi değil, kendisi içindir. Konu Hakkında Örnekler:

1) Bir inşaatın projesinin çizilmesi işlerinin yapılmasını taahhüt eden serbest meslek kazancı yönünden vergi mükellefiyeti bulunan inşaat mühendisi ile inşaat sahibi arasındaki hukuki ilişki istisna akdidir.
2) Konut yapı kooperatifi tarafından üyeleri adına yaptırılan konut inşaatlarının şantiye mühendisliğini yapmak üzere çalıştırılan (çalışma süre ve şartları yazılı yapılacağı gibi sözlü de anlaşılmış olabilir) inşaat mühendisi ile kooperatif tüzel kişiliği arasındaki hukuki ilişki, çalışma işyeri sahibinin emir ve talimatı altında ve gösterilen yerde ifa edileceğinden, hizmet akdidir.
3) Belirlenen gün ve saatlerde öğrenciye ders vermek üzere anlaşan eğitimci ile öğrenci veya velisi arasındaki hukuki ilişki ise hizmet akdi olmayacağı gibi istisna akdinin konusuna da girmediğinden vekalet akdi olarak kabul edilmelidir. Aynı eğitimcinin, özel bir okulda veya dershanede önceden belirlenen gün ve saatlerdeki çalışması ise, okul veya dershane sahibi işveren ile eğitimci arasındaki hukuki ilişkinin (çalışmanın, işverenin emir ve talimatı doğrultusunda, gösterilen yer ve saatte ve belirlenen programa göre yapılması nedenleriyle) hizmet akdi olarak kabulü gerekir.
4) Herhangi bir konudaki davayı, dava sahibinin istekleri doğrultusunda takip eden avukat ile dava sahibi arasındaki hukuki ilişki, hizmet akdi olmayıp, vekalet akdidir. Tüm mesaisini bir işverenin emrine hasreden, işverenin gösterdiği yerde ve belirlenen saatlerde ücreti karşılığı çalışan Avukat ile işveren arasındaki hukuki ilişki hizmet akdidir.
5) Kendi adına muayenehanesi bulunan doktor ile hastası arasındaki hukuki ilişki vekalet akdi, sağlık kuruluşunda, sağlık kuruluşu işvereninin emir ve talimatı altında çalışan doktor ile sağlık kuruluşu işvereni arasındaki hukuki ilişki ise hizmet akdi olur.Labels:

Neden sigortalı olmalıyım?

Sigortalı olduğunuz takdirde siz ve aileniz hayatın çeşitli risklerine karşı korunursunuz. Çalışma hayatı türlü risklerle doludur. Çalışırken iş kazası geçirebilirsiniz. Meslek hastalığına tutulabilirsiniz. Siz ve aileniz hastalanabilir. Kadın iseniz siz, erkek iseniz eşinizin hamileliği de sizin giderlerinizi arttıran risklerdir. Yine işsiz kalabilirsiniz. Yine yaşlanınca çalışamaz duruma düşebilirsiniz. Malül kalabilirsiniz. Ölümünüz halinde eşiniz ve çocuklarınız geçimlerini sağlayamayabilir. İşte sosyal sigorta sizi ve ailenizi tüm bu zor durumlara karşı koruyan ve sizi bu gibi zor durumlarda destekleyen bir sistemler bütünüdür. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve bu Kanunu uygulamakta olan Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bir işte ?sigortalı? olarak çalışmak, hayatın çeşitli risklerine maruz kalmanız durumunda size uzatılacak sıcak bir yardım elini garanti eder.

Sigortalı olduğunuzda; İş kazası, meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik risklerine karşı siz ve aileniz sigortalanmış olursunuz.

Bu risklerden birine yahut birkaçına maruz kaldığınızda çalışamadığınız geçici ya da sürekli zaman diliminde SSK size “günlük ödenek”, “gelir” ya da “aylık” adları altında çeşitli ödemeler yapar, çalışmanıza engel olan husus, hastalık ya da kaza ise iyileşmenize yarayacak yardımları yapar, yaşlılık ya da malullük ise ömrünüzün sonuna kadar başkasına muhtaç olmayacağınız asgari yaşam düzeyini, garanti eder.

Sigortalı olmak size ne kazandırır?
Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta iken iş kazasına uğramanız veya meslek hastalığına yakalanmanız halinde;
1. Sağlık yardımları yapılır,
2. Geçici iş göremezliğiniz halinde günlük ödenek verilir,
3. Sürekli iş göremezliğiniz halinde gelir bağlanır,
4. Gerekli görülmesi halinde tedaviniz için protez araç ve gereçleriniz sağlanır, takılır, yenilenir ve onarılır.
5. Yurt içinde herhangi bir yerde tedaviniz yaptırılır,
6. Yurt içinde gerekli tedaviniz sağlanamıyorsa yurt dışındaki tedavi imkanlarından yararlanırsınız,
Ayrıca hak sahiplerinize;
7. Vefat etmeniz halinde gelir bağlanır,
8. Cenaze masrafı karşılığı verilir.

Hastalandığınızda;
1. Sağlık yardımı yapılır,
2. Gerekli görüldüğünde tedaviniz için protez araç ve gereçleri sağlanır,
3. Geçici iş göremezlik halinde günlük ödenek verilir,
4. Gerekli hallerde muayane ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilirsiniz,
5. Yurt içinde tedavi sağlanamayan hallerde gerekli şartlarla yurt dışında tedavi imkanlarından yararlanırsınız.

Hastalıkları halinde eş ve çocuklarınıza;
1. Sağlık yardımı yapılır (ilaç ve iyileştirme araçları),
2. Protez araç ve gereçleri sağlanır.

Analık halinde sigortalı kadına ve sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine;
1. Gebelik yardımları,
2. Doğum yardımları,
3. Emzirme yardımları yapılır,
4. Parasal gebelik ve doğum yardımları sağlanır.

Hastalıkları halinde bakmakla yükümlü bulunduğunuz anne ve babanıza sağlık yardımı yapılır.

Yaşlandığınızda sağlanan yardımlar;
1. Yaşlılık aylığı bağlanır,
2. Toptan ödeme yapılır.

Çalışamayacak şekilde malül durumuna düşerseniz; malüllük aylığı bağlanır.

Vefat ettiğinizde;
1. Eşinize, çocuklarınıza, bakmakla yükümlü olduğunuz anne ve babanıza aylık bağlanır.
2. Eşinize, çocuklarınıza, bakmakla yükümlü olduğunuz anne ve babanıza toptan ödeme yapılır.
3. Hak sahiplerinize cenaze masrafı karşılığı verilir.
İşsiz kaldığınızda;
1. İşsizlik Ödeneği Ödenir.
2. İşsizlerin işsiz kalınan süre içindeki tedavileri sağlanır.
3. İşsizin yeni iş bulmasına yardımcı olunur.
4. İşsize meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilir.
Bu Yardımları Kazanmanın Temel Şartı Nedir?
Bu yardımları kazanmanın en temel şartı sigortalı olarak çalışmaktır

Labels:

SSK Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesi Anlaşması

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan, Bulgaristan emekli aylıklarnın türkiye’de ödenmesine dair anlaşmanın tüm maddelerini bu sayfada bulabilirsiniz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA BULGARİSTAN EMEKLİ AYLIKLARININ TÜRKİYEDE ÖDENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

VE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Bundan böyle ? Türkiye ve Bulgaristan ? olarak anılacaktır. İki Ülke 1 Mayıs 1989 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetine göç etmiş kişilerin, Bulgaristan Cumhuriyeti Kanunlarına göre verilmesi gereken emekli aylıklarının ödenmesi konusunda, aralarındaki karşılıklı ilişkileri düzenleme arzusundan hareket ederek, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

Bulgaristan tarafı, 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra Türkiye?ye göç etmiş kişilere görev süresi, yaşlılık, malüllük ve iş kazasından veya meslek hastalığından dolayı malüllük emekli aylıkları ile Bulgaristan emeklilik mevzuatına göre sözkonusu türlerden ölüm aylıklarını da Türkiye?ye öder.

MADDE 2

Bulgaristan Emeklilik Kanununa göre, 1 Mayıs 1989 tarihinden sonra emeklilik hakkını kazamış, ancak henüz kendilerine aylık bağlanamamış kişiler, iki dilde düzenlenen form-dilekçe ve aylık bağlanması için gerekli olan tüm Bulgaristan belgelerinin asıllarını ibraz etmeleri halinde, emekli maşı bağlanır.

MADDE 3

1) Bulgaristan Cumhuriyeti?nin yetkili Kurumu Milli Sigorta Enstitüsü

2) Türkiye Cumhuriyeti?nin yetkili kurum Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dür.

MADDE 4

1) Malüllük aylığı bağlanması teminen, Türkiye Yetkili Kurumu, Bulgaristan Yetkili Kurumuna talep edilen teferruatlı tıbbı raporu ? Bulgaristan İş Ekspertizi Tabip Komisyonu? nun, Ekspertiz kararı vermesi için gönderir.

2) 1 inci fıkrada belirtilen belgeler, bağlanmış olan malüliyet aylıklarının süresini uzatmak için de ibraz edilir.

MADDE 5

1) Emekli aylığı bağlanması veya kesilen aylıkların yenilenmesi için gerekli dilekçe ve belgeler, Türkiye Yetkili Kurumu aracılığıyla Bulgaristan Yetkili Kurumuna gönderilir.

2) Türkiye Yetkili Kurumu?na verilen dilekçe tarihi, aynı zamanda Bulgaristan Yetkili Kurumu?na verilen dilekçe tarihi olarak kabul edilir.

3) 1 inci fıkrada belirtilen aylıkların başlangıç tarihi, Bulgaristan Emeklilik Kanununa göre belirlenir.

MADDE 6

Verilen emeklilik aylık hakkı ve aylığın miktarı, Bulgaristan mevzuatına göre belirlenir.

MADDE 7

1) Bulgaristan Yetkili Kurumu, emeklii aylığı alma hakkı kazanan kişilere ödenecek aylıkları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sofya Şubesi aracılığı ile, her ay, ödeme listesi ile öder. Ödeme listelerinin iki örneği her ödeme sırasında Türkiye Yetkili Kurumuna gönderilir. Bu Kurum, listenin tasdiklenmiş bir örneğini Bulgaristan Yetkili Kurumu?na iade eder.

2) Bu Anlaşmada sözkonusu olan aylıkların transferi durumunda Bulgaristan Yetkili Kurumunun sorumluları, Bankaya paranın yatırıldığı tarih itibariyle yerine getirilmiş sayılır.

3) Emekli aylığı alan kişiler, her takvim yılının Ocak ve Temmuz aylarında, sağ olduklarını belirten yazılı beyanlarını, 18 yaşını dolduran yetimleri ise öğrenim belgelerini, Bulgaristan Yetkili Kurumuna göndermek zorundadırlar.

4) Ödeme İlke ve şekilleri Bulgaristan mevzuatına göre belirlenir.

MADDE 8

1) Türiye Tarafı, Anlaşma hükümlerinin yerine getirlimesinde, Yetkili Türk Kurumu, Türkiye?ye göç eden hak sahibi kişilerin, kimlik bilgilerinin ve adreslerinin tespitinde, ysrdımcı olacak ve ülkesine gönderilen Bulgaristan emekli aylıklarının düzenli olarak ödenmesinde garantör olacaktır. Ayrıca, ölüm, evlenme, adres ve isim değişikliği, dul eşin çocuktan dolayı haksahipliğini yitirmesi, evlatlık edinme gibi her durum değişikliğini de Bulgaristan Yetkili Kurumuna zamanında bildirecektir.

2) Haksız ödenen meblağlar olursa, bunlar Bulgaristan Yetkili Kurumuna, Türkiye Yetkili Kurumunun yardımlarıyla tazmin edilerek iade edilir.

MADDE 9

Bu Anlaşma, her iki tarafın karşılıklı olarak diplomatik yollardan Mili Yasalarında öngörülen yürürlüğe girmeye ilişkin usul ve esasların tamamlandığını, diğer tarafa en son bildirilen ayı takip eden ayın ilk gününde yürülüğe girer.

MADDE 10

Bu Anlaşma, iki ülke arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi?nin yürürlğüğe giriş tarihiyle sona erer.

Bu anlaşma, Türkçe ve Bulgarca hazırlanmış olup, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 4 KASIM 1998 tarihinde Ankara?da imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Cumhuriyeti

Hükümeti adına Hükümeti adına

Mesut ÇALIŞKAN İvan KOSTOVA imza imza

ZORUNLU DÖKÜMANLAR / BELGELER

I ) Türkiye?de ödenecek olan Bulgaristan Emekli Aylıklarının Ödenmesi için Yapılacak Başvurularda;

1) Dul kadının başka evlilik yapmadığı ve çocuklarının başkası tarafından evlatlık edinilmediği dair beyanı,

2) 18 yaş üzerindeki yetimlerin eğitim kurumunda öğrenci olduğu belgeleyen ÖĞRENİM Belgesi,

3) Türkiye?de yapılan muayene sonucu düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.

II ) Yaşlılık ve Malüllük Aylığı Bağlanması İçin Yapılacak Başvurularda;

1) Çalışma sürelerini gösteren hizmet belgesinin aslı, Bulgaristan İş Karnesi, Belge Form No:30, Güvence Karnesi veya çalışma süresini belgeleyen başka bir belge,

2) Askerlik Süresi Belgesi ( Merkez Askeri Arşiv Belgesi )

3) Bulgar Uzman Doktorlar Komisyonu tarafından uzman kararı verilebilmesini teminen teferruatlı tıbbi rapor, ( malülen emeklilik dilekçelerinde )

4) İş Kazası Raporu ( Mesleki Hastalık )

5) Brüt çalışma Üçreti için veya son 15 yıllık çalışma staji dönemindeki gelirleri üzerinden, kişinin seçimine göre 1 Ocak 1997 tarihinden önceki kesintisiz 3 yıl sigorta primi yatırıldığına dair UP-2 formu ve bu tarihten sonra çalışma veya yaşlılık emekliliği istediği tarihe kadar brit çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi yatırılmasına dair formlar, Malülen emeklilik talepleri için sakatlanmadan veya iş kazasından önceki son 12 ay çalışma süresindeki brüt çalışma ücreti veya geliri üzerinden sigorta primi belgeleri.

III ) Ölüm Aylıkları İçin Yapılan Başvurularda;

1) Ölüm Raporu ( Defin Ruhsatı),

2) Veraset İlamı,

3) Evlenme Cüzdanı,

4) Çocuğun Doğum Raporu, ( veya nüfus kayıt belgesi )

5) 18 yaş üzerindeki yetimler için eğitim kurumunda öğrenci olduğunu kanıtlayan öğrenim belgesi

NOT : Yukarıdaki belgeler sadece orijinal oldukları takdirde kabul edilecektir.Labels:

SSK Almanya ve Bulgaristan Rant ve Kaza Emekli Ödemeleri

SSK’nın Almanya/Bulgaristan Rant ve Kaza Emekli Ödemeleri Sorgulama Ekranı’nda, “Tahsis No girilerek, rant ve kaza emikli ödemeleri sorgulanabiliyor.

Almanya/Bulgaristan Rant ve Kaza Emekli ÖdemeleriLabels:

SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genelgeler

SSK’nın “Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genelgeleri” sayfasında, yurtdışındaki Türk işçilerinin emeklilik işlemleri konusunda birçok yararlı bilgiye ulaşmak mümkün. Genelge başlıklarından bazıları şöyle: Kesin Dönüşün Belgelenmesi ve Yoklama İşlemleri, Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Sağlık Yardım Hizmetinin Sunumu, Maluliyet İşlemleri, Yurtdışı Sigortalılarının Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması…
SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genelgeleri

Labels:

SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Yazılar

SSK Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Yazıları

SSK’nın “Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Yazıları”sayfasında, yurtdışında çalışan Türk işçilerinin emeklilik işlemleriyle ilgili çok sayıda bilgilendirici konu yer alıyor. Sayfadaki yazıların en önemlileri arasında şunlar bulunuyor: Hollanda da Çalışan Vatandaşlarımızın Yurtdışı Hizmet Borçlanmasına Esas Olacak Hizmet Cetveli, Yurtdışı Hizmet Borçlanması Uygulamaları, Maluliyet Raporları, Yurtdışı Sigortalılarının Sağlık Yardım Masrafları, Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma, Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Hizmetlerin Tespit İşlemi, Yurtdısı Sigortalılarının Saglık Yardımlarından Yararlanmaları, Geçici Görev Süreleri, Bulgaristan Emekli Aylıkları, İsviçre Prim Transfer Talep Formülerleri, Almanya Hesaplaşma İşlemleri, Almanya Prim İade İşlemleri…Labels:

SSK Yurtdışındaki Türk İşçileri

SSK Yurtdışındaki Türk İşçileri

SSK’nın “Yurtdışındaki Türk İşçileri” sayfasında, Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı’nın duyuruları, sigortalıların ulaşabilecekleri telefon numaraları, borçlanma dilekçe örnekleri, Almanya aylık bağlama koşulları broşürü, yaşlılık aylığından yararlanma şartları gibi bilgiler yer alıyor. Sayfada ayrıca yurtdışındaki Türk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşelikleri ve ilgili diğer kuruluşların adres ve telefonları yer alıyor.Labels:

SSK E-Bildirge

SSK E-Bildirge

E-Bilgirge, işverenlerin, çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için oluşturulan elektronik bir portaldır. SSK’nın e-Bildirge sayfasına giderek, bu konudaki tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Sayfadaki başlıklar şöyle: E-bildirge Hakkında İşverenlere Yönelik Bilgiler , E-bildirge Başvuru Formları Temini, E-bildirge Teknik Bilgiler, E-bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, E-bildirge İçin XML Dosya Hazırlama Hata Ayıklama Kılavuzu, E-bildirge Kullanım Kılavuzu, E-bildirge Soru ve Cevaplar, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, e-Bildirge Uygulaması ve Servislerin Yeniden Yapılandırılması (06.04.2004 Tarih 16-313 Ek Sayılı Genelge), E-bildirge Tebliği, E-bildirge Başvuru Vekaletname Örneği, Aylık Prim Hizmet Belgesi Örneği, Aylık Prim Hizmet Belgesi Devam Sayfası Örneği, Sigortalı Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Kullanım Kılavuzu…Labels:

SSK Müstehaklık Sorgulama

SSK Müstehaklık Sorgulama

SSK’nın Müstehaklık Sorgulama sayfasında, SSK’lı çalışan, SSK’lı emekli ve SSK kurum personeli için online olarak provizyon sorgulaması yapılabilmekte. Sorgulama için TC Kimlik No ya da SSK Sicil + Karne No gerekiyor.Labels:

SSK İşveren Vizite Kağıdı ve Çalışamazlık Belgesi

SSK İşveren Vizite Kağıdı ve Çalışamazlık Belgesi

SSK’nın İşveren Vizite Kağıdı ve Çalışamazlık Belgesi için, kullanıcı kodu, sistem şifresi ve işyeri şifresini yazarak, Vizite Sistemi’ne giriş yapmanız gerekmektedir.Labels:

SSK İşgöremezlik Ödeme SistemiSSK İşgöremezlik Ödeme Sistemi

SSK İŞ GÖREMEZLİK ÖDEME SİSTEMİ SSK’nın İşgöremezlik Ödeme Sistemi için, SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi sayfasına gidip, kullanıcı ve parolanızı yazarak giriş yapmanız gerekmektedir

Labels:

SSK İşveren Sicil Numarası için Kontrol Numarası Hesaplama

SSK İŞVEREN KONTROL NUMARASI SORGULAMA

SSK’nın ilgili sayfasında, işveren sicil numarası için kontrol numarası sorgulaması yapabilirsiniz. Kontrol numarası için yukarıdaki sayfaya gidiniz.Labels:

SSK İşveren Borç Durumu Sorgulama

SSK İşveren Borç Durumu Sorgulama SSK’nın E-Borcu Yoktur Belgesi Kontrol Uygulaması Ekranı yoluyla, işverenler borç durumunu sorgulayabilmektedir. Sorgulama için yukarıdaki linke tıklayıp, açılacak ekrandaki arama formuna barkod numarası girilmesi gerekmektedir

Labels:

SSK Gecikme Zammı Hesaplama

SSK GECİKME ZAMMI HESAPLAMA

SSK’nın Gecikme Zammı Hesaplama Ekranı yoluyla, borç durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Ekranda tarihi seçerek, borç dönemlerine göre borç tutarı ve gecikme zammını öğrenebilirsiniz.Labels:

SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesinde, sigorta ve emeklilik konusunda tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Sitede “Sağlık Rehberi, Sigortalı Rehberi, Memur Rehberi, Serbest Çalışanlar Rehberi, İşveren rehberi, Yaşlı ve Engelli Rehberi” başlıkları altında bilgilere ulaşmak mümkün. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur hakkındaki detaylar ile hizmet dökümleri, emekli aylığı, maaş hesabı, emeklilik zamanı gibi online hizmetlere yer veriliyor.Labels:

SSK İlaç Katkı Payı ve Muayene Ücreti Kesintisi Sorgulama

SSK İlaç Katkı Payı ve Muayene Ücreti Kesintisi Sorgulama

SSK ilaç katkı payı ve muayene ücreti kesintisini öğrenmek için, sorgulama ekranına TC Kimlik No ya da tahsis numarasını girip, kesinti yılı ve kesinti dönemini belirtmeniz gerekmektedir.Labels:

SSK Evrak Takibi

SSK EVRAK TAKİBİ

SSK’nın “Evrak Takibi” ekranı yoluyla, evrağınızı üç ayrı şekilde takip edebilirsiniz. Ad ve soyada göre, sicil numarasına göre ya da tahsis numarasına göre, online olarak evrak araması yapabilirsiniz.Labels:

SSK Emeklilik Rehberlik Hizmetleri

SSK EMEKLİLİK REHBERLİK HİZMETLERİ

SSK’nın Emeklilik Rehberlik Hizmetleri sayfasında Tc Kimlik Numarası ile Tahsis numarası’nı girerek, Aylık Döküm ve Yıllık Döküm sorgulaması yapabilirsiniz.Labels:

SSK Sağlık Karnesi Sorgulama

SSK SAĞLIK KARNESİ SORGULAMA

SSK’nın Sağlık Karnesi Sorgulama Ekranı’nda, “Çalışan, Emekli, SSK Kurum Personeli” için ayrı ayrı olmak üzere, SSK Sicil No ve Karne Seri No girilerek, sağlık karnesi sorgulanabiliyor.Labels:

SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi

SSK SAĞLIK ÖDEMELERİ SİSTEMİSSK Sağlık Ödemeleri Sistemi sayfasında, “Duyurular, İstatistikler, İnteraktif Uygulamalar, Anlaşmalı Eczaneler, Sözleşmeli Sağlık Tesisleri, Dilek ve İstekleriniz, Formlar ve Dilekçeler, E-Tr Ödülleri, Bilgi Edinme, Kurumlsal, Basın Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Foto Galeri, Tele Bilgi Sistemi” başlıkları altındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

İnteraktif Uygulamalar” sayfasında, Web Servis Elektronik Fatura Sistemi (WELF), SSK Protez ve İyileştirici Vasıtalar Provizyon sistemi, Sigorta Müdürlükleri İş Göremezlik Ödemeleri, İşveren Vizite Kağıdı ve Çalımazlık Belgesi Girişi, Optik Provizyon Sistemi, Tahakkuk Sistemi, Özel Sağlık Tesisleri İçin Web Uygulamaları, SSK Eczane Provizyon Sistemi, Sağlık Projeleri Yetki Modülü, İlaç Bilgi Bankası” sayfalar yer alıyor.

Formlar ve Dilekçeler” sayfasında ise “Personel Emeklilik Belgesi, Sigortalı İşe Giriş Belgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi, İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru Belgesi, Askerlik Borçlanması Talep Dilekçesi, Tahsis Talep Beyan Ve Taahhüt Belgesi, Sigortalı Hesap Fişi, Sigorta Kolu Tercih Bildirimi, İstek ve Tescil belgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı Hesap Fişi, İş Göremezlik Belgesi, Dilekçe Örnekleri, Vizite Kağıtları, Sağlık Belgesi, İşyeri Bildirgesi, Aylık Prim Hizmet Belgesi, Sigortalı Bildirim Belgesi, Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu, Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi, Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi” gibi belgelere ulaşabilirsiniz.

tags : SSK Sağlık Ödemeleri, SSK Tahakkuk Sistemi, İş Göremezlik Ödemeleri, SSK Eczane Provizyon Sistemi, İlaç bilgi Bankası, SSK Dilekçe ve Formları…

Labels:

SSK Bilgilerinizde Adres ve Banka / PTT Değişikliği

SSK - ADRES, BANKA, PTT DEĞİŞİKLİĞİ

SSK’nın “Adres, Banka, PTT Değişikliği” ekranına gidip, SSK Sicil Numarası, Sağlık Karnesi Tahsis Numarası ve TC Kimlik Numarası girerek sorgulama yapabilir, “Banka-PTT, İl ve Şube, Adres” değişikliği bilgilerini girebilirsiniz.Labels:

01.01.2000′den Sonra İşe Girenler İçin Tahmini Emekli Maaşı Hesaplama

1 Ocak 2000 Tarihinden İtibaren İşe Girenler İçin Tahmini Emeklilik Aylığı

SSK’nın, “1 Ocak 2000 Tarihinden İtibaren İşe Girenler İçin Tahmini Emeklilik Aylığı Hesaplama” ekranına gidip, çalıştığınız sektör ve toplam prim ödeme gün sayınızı belirterek, SSK tahmini emeklilik aylığınızı sorgulayabilirsiniz.Labels:

SSK Emeklilik Kaydı Sorgulama

SSK EMEKLİLİK KAYDI SORGULAMA

SSK’nın Emeklilik Kaydı Sorgulama ekranına gidip, TC Kimlik Numaranızı girerek, SSK emeklilik kaydınızı sorgulayabilirsiniz.Labels:

SSK Emekli Maaşım Ne Kadar Olacak?

SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SSK’nın Emekli Maaşı Hesaplama Ekranı yoluyla, ne kadar emekli maaşı alacağınızı hesaplayabilirsiniz. “Emekli maaşım ne kadar olacak?” sorusuna yanıt bulmak için, açılan ekrana Tahsis Numarası ya da SSK Sicil No’nuzu girmeniz gerekiyor.Labels:

SSK Emekli Maaşım Bağlandı mı? (Emekli Aylık Bilgileri)

EMEKLİ MAAŞIM BAĞLANDI MI?

SSK’nın Emekli Aylık Bilgileri Ekranı’na giderek, emekli maaşınızın bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilirsiniz. Ekrana SSK Sicil No’yu girip, Tahsis Talep Tarihi’ni belirlemeniz gerekiyor.Labels:

Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

SSK’nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) Emeklilik Yaşı Ekranı’na cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara (Emekli Sandığı - Bağkur) ait gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı ve yurtdışı gün sayısını yazarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.Labels:

SSK Sicil No Sorgulama

SSK SİCİL NO SORGULAMA

SSK’nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) Sicil Sorgulama Ekranı’na TC Kimlik No ya da kimlik bilgilerinizi girerek SSK Sicil No’nuzu öğrenebilirsiniz ve SSK Hizmet Dökümü alabilirsiniz.Labels:

Babanızın emekli olacağı tarihi yaşı belirleyecek

Soru: Babam SSK lı olarak işe başlangıç tarihim 3 Temmuz 1980 dur. Ödediği toplam prim gün sayısı 4062 dir. 31 Aralık 1996 tarihinde Bağ-Kura geçmiştir. Ve halen Bağ-Kurludur. Prim borcu yoktur. Sorularımız şunlardır.

1- Babam bu şartlarda ne zaman emekli olur?

2- SSK ya geçse faydası olur mu?

3- Askerliği 1985 yılında yaptı borçlanmasına gerek var mı?

Selen Kaya

Cevap: 1)Babanız Bağ-Kurdan emekli olmak için; 25 tam yıl(9000 gün) prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi bulunuyor. Babanız yaklaşık olarak 22 ay daha prim ödeyerek toplam prim ödeme gün sayısını 25 tam yıla tamamlayacağı tarihte 48 yaşını da dolduruyorsa bu tarihe emekli olabilir.

2) Babanız SSK ya geçip çalışarak 1260 gün daha prim öderse emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5075 gün prim ödeme ve 46 yaş şartlarına tabi olur. 1260 gün prim ödemesini tamlayacağı Ağustos 2012 de 46 yaşını da dolduruyorsa emekli olabilir. Doldurmuyorsa 46 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

3) Babanız 48 yaşını doldurmuşsa askerlik borçlanması ile prim ödeme gün sayısını askerlik süresi kadar erken doldurur ve Bağ-Kurdan askerlik süresi kadar erken emekli olur. SSK da emekli olacağı tarihi değiştirmez.Labels:

İsteğe bağlı prim ödeyenlere yazık oldu

Soru: 15 Mart 1963 doğumlu ev hanımıyım. 1 Mart 1999 tarihinde isteğe bağlı SSK primi ödemeye başladım. 1 Ekim 2008 tarihine kadar 3465 gün prim ödedim. Bu tarihten sonra ödediğim primler Bağ-Kur’a mı ödenmiş sayılacak? SSK’dan emekli olabilmem için, son 7 yılın 3.5 yıldan fazlasını SSK’lı olarak mı ödemem gerekiyor? Bağ-Kur’lu veya SSK’lı olarak hangi tarihte ve şartlarda emekli olabilirim? Hangisi benim için daha avantajlı olur? Ayrıca eşim 2004 yılında emekli sandığından emekli oldu. Bende emekli olduktan sonra eşim veya benim ölümümüz halinde, diğerimiz iki aylıktan da faydalanabilecek miyiz?

Ev Hanımı olduğum için eşimin sağlık yardımından faydalanmaktayım. Sahip olduğum bir güvence için neden benden ek prim ödemem isteniyor? Ayrıca yeni yürürlüğe giren yasa, hangi hakla benim yıllardır ödediğim isteğe bağlı SSK primlerini, bana tercih hakkı bile tanımadan, Bağ-Kur’a devrederek kazanılmış haklarımı elimden alabiliyor?

Fatma Alarslan

Cevap: 1 Ekim 2008 den itibaren isteğe bağlı prim ödemelerinin 4/b sigortasına(eski adıyla Bağ-Kura) sayılması hususundaki eleştirinizde çok haklısınız. Bir hukuk devletinde bu tür bir uygulamanın olmaması gerekir. Normalde uygulamanın yeni yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 den önce SSK ya isteğe bağlı prim ödeyenleri kapsamaması gerekiyordu. Maalesef ülkemizde yasa yaparken genel kabul görmüş hukuk kurallarına dikkate edilmemesi adeta alışkanlık haline geldi. Bu noktada SSK ya isteğe bağlı prim ödeyenler mağdur edildi.

Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 2510 gün daha prim ödeyerek, 3465 gün olan prim ödemenizi 5975 güne tamamlamanız şartıyla 55 yaşınızı dolduracağınız 15 Mart 2018 tarihinde emekli olabilirsiniz. Bu takdirde 41 ay isteğe bağlı prim ödeyip kalan 1280 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak ödemeniz halinde, Bağ-Kura tabi olmadan aynı şartlarla emekli olabilirsiniz.

Ayrıca 135 gün daha prim ödeyerek, prim ödemenizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 55 yaşlınızı dolduracağınız 15 Mart 2018 de kısmi yaşlılık aylığı ile de emekli olabilirsiniz(yaş haddinden emeklilik). 1 Ekim 2008 den itibaren isteğe bağlı sigortalılar genel saplık sigortası kapsamına alınarak sağlık yardımlarından yararlanmaları sağlandı. İsteğe bağlı prim öderken eşinizden sağlık yardımı alamazsınız. İkisi de emekli aylığı alan eşten birinin vefatı halinde diğer eşe dul aylığı bağlanır.Labels:

1996 başlangıcınızla 3600 günle emekli olmanız mümkün

Soru: 1954 doğumluyum bayanım. Elimimdeki SSK sicil kartımda göre 1 Eylül 1996 tarihinde SSK kayıtlıyım. Fakat internet bu başlangıcıma ilişkin herhangi bir bilgi yok.


2004 toplam 96 gün prim ödemem görünüyor. Bu bilgilere dayanarak ben emekli olabilir miyim? Olabilmem için daha kaç gün prim ödemem gerekli?

Arife Albağlar-Aydın

Cevap: Elinizdeki sigorta kartınızda başlangıç tarihinizin 1 Eylül 1996 görünmesine karşın, SSK’ nın sitesinde Mayıs 2004 ayı görünmesinin nedeni, prim ödemenizin Mayıs 2004 ayında yapılmış olmasıdır. Çünkü; sigorta başlangıç tarihi olarak, sigortalı adına ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen gündür. Sorunuzdan 1996 da girişinizin yapıldığı ancak, ya işverence çalışma günleriniz SSK ya bildirilmemiş, ya da işveren bildirmiş olmasına karşın bir yanlış işlemden veya hatadan dolayı, bildirilen süreler dosyanıza işlenmemiş. 1996 da girişinizi yapan işverenle görüşüp, 1996 da çalışma sürelerinizin SSK ya bildirilip bildirilmediğini sorun. Şayet bildirmişse, işverenden alacağınız belge ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak yanlışlığın düzeltilmesini talep edin. Bildirilmemişse çalışmanızı kanıtlayabileceğinize inanıyorsanız, İş Mahkemesine hizmet tespit davası açın .

1 Eylül 1996 başlangıcına göre; prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte kısmi yaşlılık aylığı ile emekli olabilirsiniz. 2004 başlangıcınıza göre emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 2004 başlangıcıyla emekli olabilmeniz için prim ödemenizi 7000 güne tamamlamanız gerekiyor.

Labels:

Yeni yasa emekli olma şartlarınızı değiştirmiyor

Soru:1 Mart 1966 doğumlu bayanım. 20 Şubat 1989 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladım. 2230 iş günü prim ödemem vardı. 2008 in Haziran ayında isteğe bağlı SSK mı başlattım. 5 ay ödedikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle ödemeyi durdurdum. Şimdi 2380 gün prim ödemem var. İnşallah yazın primlerimi ödemeye başlayacağım? Sormak istediğim isteğe bağlı SSK mı kaç yıl ödemem gerekiyor? Kaç yaşında emekli olabilirim? Yaş olarak emekliliği hak kazandığım tarihte SSK primlerimi toplu olarak ödeyebilir miyim? Yeni reformda isteğe bağlı SSK yatıranlar 9 bin iş günü yatıracaklar diyorlar. Bu yasadan etkileniyor muyum? Kısacası ne zaman nasıl emekli olurum? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Turan Cansın

Cevap: Yeni yasa emekli olma şartları açısından sizi ilgilendirmiyor. Eski yasa şartlarıyla emekli olacaksınız. Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 45 yaş şartlarına tabisiniz. 2920 gün daha prim ödeyerek 2380 gün olan prim ödemenizi 5300 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 1 Ekim 2008 den itibaren isteğe bağlı prim ödemeleri 4/b sigortasına(eski adıyla Bağ-Kura ) sayıldığından 55 ay isteğe bağlı prim ödedikten sonra isteğe bağlıdan çıkıp, kalan 1270 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak ödemenizi gerekiyor(ara vermeden prim öderseniz (Nisan 2017 ayında). Aksi takdirde Bağ-Kur şartlarıyla emekli olma zorunda kalabilirsiniz.

Yaş haddini doldurduktan sonra kalan günlerinizi borçlanarak toptan prim ödeyip emekli olamazsınız.


Labels:

3600 gün prim ödeyip 60 yaşında emekli olabilirsiniz

Soru: 1965 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1987 dir. 958 gün prim ödemem var. İsteğe bağlı veya çalışarak kaç yılında emekli olurum askerliğimi 1985-1986 yıllarında yaptım. Askerliğimi borçlanırsam erken emekli olmama faydası olur mu? Kaç yılında emekli olum askerliği yatırsam

Ahmet

Cevap: Yaş, başlangıç ve askerlik tarihleriniz vermeyip bilgilerinizi yıl olarak verdiğinizden sorunuzu varsayımlı olarak cevaplandıracağız. 1 Temmuz 1987 de sigorta çalışmaya başladığınız ve 20 ay askerlik yaptığınız hesabına göre, askerliğinizi borçlanırsanız sigorta başlangıç tarihiniz 20 ay geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olursunuz. 3742 gün daha prim ödeyerek, 1558 gün olan prim ödemenizi 5300 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yalnız 1 Ekim 2008 den itibaren isteğe bağlı prim ödemeleri 4/b sigortasına(eski adıyla Bağ-Kura) sayıldığından ve son yedi yılda fazla prim ödenen kurumdan emekli olunduğundan 82 ay isteğe bağlı prim ödedikten sonra isteğe bağlıdan çıkıp kalan 1282 gün prim eksiğinizi sigortalı bir işte çalışarak ödemelisiniz.Labels:

Kısmi süreli çalışma işverene çeşitli avantajlar sağlar

Soru: Öncelikle çalıştığım işyeri ekonomik krizi sebep göstererek sözleşmelerde yenileme yaptı ve personeli part time geçirdi. Bu kurum bir özel eğitim kurumu.

Part time geçiş demek SSK ya yatan ücretin de azalması demek bildiğim kadarıyla. 2-3 yıldır sürekli 30 gün üzerinden SSK lı gösterilirken şimdi kısmi süreli sözleşmede bu gün sayısını düşürürlerse bana ne gibi zararı olur? Sadece emeklilik bakımından mı yoksa başka sakıncaları da olur mu? Bu sorunu nasıl halledebilirim? Bilgi verirseniz çok sevinirim. ikinci sorunum ise, işyerim Kasım 2008 ayı SSK mı 15 gün eksik yatırmış. Ve bana yanlışlık olduğunu, özür dileyerek ifade ettiler.Bu durumda ben nasıl davranmalıyım? 15 gün eksik yatan ücreti talep mi etmeliyim? Yoksa başka yolu var mıdır?

Cem TAS

Cevap: İşyerinden tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma “ kısmi süreli çalışma” dır. Buna göre bir işin kısmi süreli sayılabilmesi için haftalık çalışma süresinin 30 saatten az olması gerekmektedir. Haftalık 30 saatten az çalışıyor olmalısınız ki işverenle sözleşmenizi tam süreliden kısmi süreli çalışmaya cevirmiş. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar bir ayda kaç gün çalışmışsa o kadar ücret alır. SSK ya da aylık çalışma süreleri 30 gün değil çalıştığı gün kadar bildirilir. Örneğin; kısmi süreli iş sözleşmesiyle her gün 3 saat çalışan biri ayda toplam 90 saat(3 x 30) çalışmış olur. Ay içindeki 90 saatlik çalışma süresi, iş kanununa göre günlük çalışma süresi olan 7.5 saate bölündüğünde 12 gün çalışma süresi çıkar. Bu kişi 12 günlük ücret alır. SSK ya da bir ay içindeki çalışma süresi olarak 12 gün bildirilir. Kısmi süreli çalışma işverene daha az ücret ve daha az prim ve çalışana daha az sosyal hak ödeme avantajı sağlar. Tabi ki bu hususlar çalışan için dezavantajdır. Ancak kısmi süreli çalışanlar kendilerine iş dışında kalan boş süreleri de avantaj gibi görülebilir.Labels:

İhalelerde sosyal güvenlik borcu olmaması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10′uncu maddesinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu ihalelerine katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle,

1- 4-1/a (SSK) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

4-1/b (Bağ-Kur) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

4-1/c bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan muaccel prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

2- Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı kanunun 4′üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

3- 6183 sayılı kanunun 48′inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

4- Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir.

2- İhale tarihi itibariyle yapılan ödemeler

Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre, işverenlerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun, ihale tarihi itibariyle sorgulanması gerekmektedir.

İhale tarihi itibariyle yapılan bu sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarının bulunmaması veya kapsama giren borçları bulunmakla birlikte bu borçların 1 no’lu bölümde açıklanan tutarlardan az olması halinde, söz konusu işverenlere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı şeklinde yazılar verilmektedir.

Bu bağlamda, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında, işverenlerin kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödemeleri halinde bu ödemelerin de dikkate alınmasına karar verildiğinden, bundan böyle kapsama giren borçlarını ihale tarihi itibariyle ödeyen veya ihale tarihi itibariyle yapılan ödemelerle birlikte kapsama giren borç tutarı 1 no’lu bölümde açıklanan sınırların altında olan işverenlere, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazıları verilecektir.

Diğer taraftan, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığının sorgulanması sırasında, kapsama giren borçların en geç ihale tarihi veya önceki bir tarih itibariyle 6183 sayılı kanunun 48′inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereği yeniden yapılandırılmış olması halinde, tecil ve taksitlendirilmiş/yeniden yapılandırılmış borçlara ilişkin taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmasının bozulmamış olması ve vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin ihale tarihine kadar hesaplanacak faizi ve varsa tecil ve taksitlendirme/yeniden yapılandırma kapsamına girmeyen diğer borçlarla birlikte toplam borç tutarının 1 no’lu bölümde açıklanan sınırların altında olması halinde, yine kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu yoktur yazısı verilecektir.Labels:

Teşvik yıl sonuna kadar devrede

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla az gelişmiş bölgelerde de yatırım ve istihdamın artması amaçlanmıştı. Bu bölgelerde 31.12.2008 tarihinde sona eren teşvikle ilgili olarak SGK Başkanlığı uygulama esaslarını açıkladı. Buna göre;

5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamına giren 36 ilde (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat illerinde) 1/10/2003-31/12/2008 tarihleri arasında,

2 nci maddesine 5350 sayılı Kanunla eklenen 13 ilde (Kilis, Tunceli, Kastamonu, Niğde, Kahramanmaraş, Çorum, Artvin, Kütahya, Trabzon, Rize, Elazığ, Karaman ve Nevşehir illerinde) 1/4/2005-31/12/2008 tarihleri arasında,

2 nci maddesine 5615 sayılı Kanunla eklenen Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, 1/5/2007-31/12/2008 tarihleri arasında,

a- 5084 sayılı Kanun kapsamında bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmiş olduğu,

b- Akreditif açtırıldığı,

c- Yatırımın büyüklüğü ile uyumlu alt yapı hazırlandığı,

ç- Yatırımla ilgili ithalat, bina-inşaat yapımı ve makine teçhizat alımına ilişkin harcamalara başlanılarak yasal defterlere buna ilişkin gerekli kayıtları yaptığı,

d- Yatırımın gerçekleşme durumunun Organize Sanayi Bölgelerinde Bölge Yöneticiliğine, diğer bölgelerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmiş olduğu,

durumlarından herhangi birinin gerçekleştirildiğini belgeleyen, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, en az on sigortalıyı fiilen çalıştırmaları kaydıyla sigorta primi işveren hissesi teşvikinden 31/12/2009 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren aynı veya farklı ildeki birden fazla işyerinden dolayı yararlanmakta olan işverenler, sözkonusu teşvikten, yatırıma başlanmış olduğu belgelenen işyerlerinden dolayı 31/12/2009 tarihine kadar, yatırıma başlanmış olduğu belgelenemeyen işyerlerinden dolayı ise ancak 31/12/2008 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Yukarıda sayılan il ve ilçelerde, yukarıda sayılan tarihler arasında yatırıma başladıklarını belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, yatırıma başladıklarını belgeledikleri işyerlerinde on veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştırmaları halinde, 2009/Aralık ayı dahil olmak üzere aylık prim ve hizmet belgelerini, işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05615, bu bölgeler dışında olması halinde, 85615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Buna karşın, yukarıda sayılan illerde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler yatırıma başlama ile ilgili şartlardan herhangi birini yukarıda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmemiş olmaları halinde sözkonusu teşvikten 31/12/2008 tarihinden sonra yararlanamayacaklardır.

Yukarıda sayılan 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada’da faaliyet gösteren ve yukarıda belirtilen tarihlerde başladıkları yeni yatırımlarını 31/12/2009 tarihine kadar tamamladıklarını belgeleyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, yatırımı tamamladıklarını belgeledikleri işyerlerinde on veya üzerinde sigortalıyı fiilen çalıştırmaları halinde 2012/Aralık ayı dahil olmak üzere, aylık prim ve hizmet belgelerini işyerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olması halinde 05615, bu bölgeler dışında olması halinde, 85615 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, kapsama giren aynı veya farklı ildeki birden fazla işyerinden dolayı yararlanmakta olan gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, sözkonusu teşvikten; yatırıma başlanmış olduğu belgelenemeyen işyerlerinden dolayı 31/12/2008 tarihine kadar, yatırıma başlanmış olduğu belgelendiği halde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmamış olan işyerlerinden dolayı 31/12/2009 tarihine kadar, yatırımını tamamladıklarını belgeledikleri işyerlerinden dolayı 31/12/2012 tarihine kadar yararlanabileceklerdir.

Sözkonusu il ve ilçelerde yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni bir yatırıma başlamış olduğunu belgeleyemeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler, 1/1/2009 tarihinden sonra on veya üzerinde sigortalı çalıştırsalar dahi, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanamayacaklardır.Labels:

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) nedir?

Kısa çalışma ödeneği, bir işyerinde en fazla üç ay boyunca çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen ya da kısmen durdurulması durumunda verilen ödenektir. Ödenek işverene değil, doğrudan işçiye ödenir.

Labels:

KÇÖ hangi şartlarla verilir?

Bir işyerinde çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği verilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar;

Burada birinci şart, kısa çalışma ödeneği talebinde bulunan işyeri ya genel ekonomik krizden etkilenmiş olacak ya da işvereni ödeme güçlüğüne düşüren zorlayıcı bir sebep (deprem, yangın, su baskını vs.) bulunacak.

İşverenin kısa çalışma talebi Bakanlıkça uygun bulunacak.

Ödenek alacak işçi, kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre işsizlik ödeneğine hak kazanmış olacak.

İşveren kısa çalışma ödeneği talebinde bulunmuş olacak. Burada en kritik nokta, işverenin talebinin Bakanlıkça uygun bulunmasıdır. Zira pek çok firma kısa çalışma ödeneği için talepte bulunmakla birlikte, gerekli şartları yerine getirmediği için ödenekten yararlanamıyor.Labels:

KÇÖ’nin miktarı ve süresi nedir?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son değişiklilere kadar ödeneğin üst sınırı, aylık asgari ücretin neti (477,18 TL) kadardı. Ancak yapılan değişiklik ile üst sınır işsizlik sigortası ile eşitlendi ve 532,8 TL oldu. KÇÖ alacak kişi bu parayı, işsizlik sigortasından faydalanma süresi kadar alacak. Örneğin bugün işsiz kalan bir işçi 6 ay işsizlik maaşına hak kazanmışsa, KÇÖ’yü de 6 ay boyunca alacak.

Labels:

KÇÖ’de süreç nasıl işliyor?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması üç aşamada sonuçlanıyor. Bunlar;

İşveren, işyerinin genel ekonomik krizden etkilendiğini ya da işyerinde yangın, deprem gibi zorlayıcı sebeplerin ortaya çıktığını İş- Kur’a bildiriyor. Bu bildirimle birlikte varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri de başvuru formuna ekliyor.

İşverenin başvurusunu sebep ve şekil açısından inceleyen İş-Kur, bu talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletiyor. Bakan tarafından, işyerinin dahil olduğu sektörle ilgili yaygın bir kriz halinin olup olmadığına açıklık getiriliyor.

İşverenin talebinin Bakanlıkça da ciddi bulunması durumunda işyerine bir denetim elemanı gönderilerek uygunluk denetimi yapılıyor. Böylece işverenin iddia ettiği gibi işyerinde gerçekten bir kısa çalışma ya da faaliyetin geçici durdurulması hali olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu kontrol sonucu işverenin talebi uygun bulunursa İş-Kur tarafından, kısa çalışma ödemesi başlatılıyor.Labels:

Ssk Hangi başvurular reddediliyor?

Öte yandan tabii ki İş-Kur’a yapılan bütün müracaatlar kabul edilmiyor. Bu anlamda;

Yapılan başvuru şekil şartına uymuyorsa,

Başvuru nakit sıkıntısı, stoklardaki artış, ödeme güçlüğü, pazar daralması gibi sebeplerle yapılmışsa kabul edilmiyor. Dolayısıyla yapılacak başvuruların hem “Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekil şartlarına uygun hem de geçerli sebebe dayanıyor olması gerekir.Labels:

Yurt dışı borçlanmada ne kadar öderim?

Soru: Sadettin Bey, ben hali hazırda yurt dışında bulunuyorum. Bu yıl içerisinde kesin dönüş yapmak istiyorum. Daha önce yapılan hesaplamaya göre 2750 gün borçlanma yapmam gerekiyor. Bu borçlanma sonucu benim ödeyeceğim meblağ ne kadar olur? Semih Altunga

Cevap: Değerli okurum, borçlanma sonucu ödeyeceğiniz en az miktar brüt asgari ücretin %32’sidir. Yani 2009′un ilk alt ayında borçlanma yaparsanız ödeyeceğiniz toplam borçlanma tutarı (666 x 0,32 x 2750 / 30) 19.536 TL olur.Labels:

Ne zaman emekli olurum?

Soru: Ben 1.4.1948 doğumluyum. Şimdiye kadar tarım Bağ-Kur’a 11 yıl 6 ay ödedim. Askerlik borçlanması da bunun içinde. Ne zaman emekli olurum? Ramiz Ocak

Cevap: Prim günü olarak 15 tam yılı doldurduğunuz gün emekli olursunuz.Labels:

KEY alamayanlar 28 Haziran 2009′a kadar bekleyecek

Soru: Devlet memurlarının ödenmeyen KEY ödemeleri ne zaman yapılacak? Basında ödenecek diye haber yayınlandı. Ama henüz net bir bilgi yok. Sistemden bakıyoruz bir şey yok. Bize bilgi verir misiniz?

Hür Dikencik


Cevap: Konut Edindirme Yardımını (KEY) alamayanlar, en son 28 Ekim 2008 tarihine kadar itiraz etmişlerdi. KEY’ lerin hak sahiplerine ödenmesine ilişkin 5664 sayılı Yasa’nın 5. maddesi hükmüne göre, itirazların en geç 2 ay içinde sonuca bağlanması gerekiyordu. 2 aylık süre 28 Aralık 2008’de dolmasına karşın itirazların sonuçlandırılamaması üzerine, 2009 Bütçe Yasası’na eklenen bir madde ile 5664 sayılı Yasa’nın 5. maddesindeki, itirazların sonuçlandırılmasına ilişkin “2 aylık” süre, “8 ay” olarak değiştirilerek, dolan süre 6 ay daha uzatılmış oldu. Bu uzatma üzerine KEY itirazlarının sonuçlandırılması için, 28 Haziran 2009 tarihine kadar süre kazanılmış oldu.

Ancak; 140 bin kişinin itirazı sonuçlandırılarak 16 Ocak 2009 tarih ve 27112 sayılı Resmi gazetenin mükerrer sayısında Ek liste yayımlandı. Bu listede yer alanlara toplam 206 bin TL ödenecek. Ek listede adınız yoksa en geç 28 Haziran 2009’ a kadar açıklanacak yeni listeleri beklemek zorundasınız.Labels:

Emekli olacağınız tarihi değiştirmediğinden askerliğinizi borçlanmayın

Soru: 26 Temmuz 1961 doğumluyum. 1 Mayıs 1986 tarihinde sigorta başlangıcım var. 1999’da isteğe bağlı Bağ-Kur’a geçtim. Bağ-Kur’dan önce 4303 gün SSK çıkıyor. 8 yıl 3 ay 17 gün Bağ-Kurum var. 12 Temmuz 2007 tarihinden itibaren tekrar SSK’ya geçtim. Başlangıçtan bu güne kadar boşluğum yok. Bu durumda hangi kurumdan emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 20 ay askerlik borçlanmasını yatırsam ne zaman emekli olabilirim?

G.Akaya

Cevap: Askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok. Çünkü; SSK da emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 prim ödeme ve 49 yaş şatlarına tabisiniz. Primi ödenmiş son 7 senede fazla prim ödenen kurumdan emekli olduğundan, bu şartlarla emekli olabilmeniz için tekrar sigortalı olduğunuz 12 Temmuz 2007 tarihinden itibaren en az 1260 gün prim ödemeniz gerekiyor. ara vermeden çalışarak prim ödemeye devam ederseniz 1260 gün prim ödeme sürenizi dolduracağınız 12 Ocak 2012 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlansanız da aynı tarihte emekli olacağınızdan, askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok.Labels:

3 yıllık borçlanma için 6.672 TL ödemeniz gerekir

Soru: 05.02.1965 doğumlu bir bayanım. 1989’da Bulgaristan’dan geldim. SSK girişim 04.01.1990’da yapıldı. Ödenmiş primim 4800 gündür. Yurt dışı borçlanmasından yararlanmak istiyorum. Emekli olabilmek için yatırmam gereken prim gün sayısı ne kadar olmalı ve yeterli primi ödedikten sonra hemen emekli olabilir miyim? Prim sonucu ödeme yapmam gereken para tutarı hakkında bana bilgi verebilirseniz sevinirim

Gülşen DEMİRCİ

Cevap: Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 46 yaş şartına tabisiniz. 575 gün daha prim ödeyerek, 4800 gün olan prim ödemenizi 5375 gün tamamlamanız şartıyla, 46 yaşınızı dolduracağınız 5 Şubat 2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Ayrıca Bulgaristan’daki çalışma sürelerinizin 3 yılını borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihiniz 3 yıl geri gider ve emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5150 gün prim ödeme eve 43 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanma bedelini ödediğiniz tarihten itibaren emekli olabilirsiniz. Haziran 2009 ay sonuna kadar 3 yıl borçlanmak için ödenecek olan tutar 7.672 YTL dir.Labels:

Bağ-Kurda prim ödemeniz yok

Soru: 30 Ağustos 1958 doğumluyum. Bağ-Kur sicil numaram 0500012429 dır. Dört aydan beri de SSK ya prim ödüyorum. Sicil numaram 3409200875345 TC kimlik no: 49954203488 Ne zaman emekli olabilirim?

Mehmet Metin Aydoğdu

Cevap: Gerek verdiğiniz sicil numaranızla gerekse TC. Kimlik numaranız ile Bağ-Kurda kaydınız ve prim ödemeniz çıkmıyor. Bağ-Kura prim ödemeniz yoksa, 20 Eylül 2008 tarih olan sigorta başlangıcınıza göre emekli olmak için; 7200 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 7080 gün daha prim ödeyerek, 120 gün olan prim ödemenizi 7200 güne tamamlayacağınız tarihte SSK dan emekli olabilirsiniz
Labels:

Eşiniz 2 nci doğumu için borçlanabilir,1 ve 3 ncü doğumu için borçlanamaz

Soru: Eşim ise 3 Aralık 1987 tarihinde sigortalı çalışmaya başladı. Toplam 890 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olur? 10 Aralık 1991 işten ayrıldı. 5 Eylül 1993 de doğum yaptı. 1 Mayıs 1998 tekrar işe giriş yaptı. 6 Kasım 1998 işten çıkış yaptı. 11 Ağustos 1999 2 nci doğumunu yaptı. Doğumdan sonra ara verdi çalışmadı. 22 Haziran 2005 tarihinde 3 ncü doğumunu yaptı. Hangi doğumları için doğum borçlanmasında faydalanabilir?

İbrahim Yapıcı

Cevap: Eşiniz emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 44 yaş şartlarına tabi. 4335 gün daha prim ödeyerek 890 gün olan prim ödemesini 5225 güne çıkartacağı tarihte 44 yaşını da dolduruyorsa emekli olabilir. Doldurmuyorsa 44 yaşını dolduracağı tarihte emekli olur.

Yasada hüküm olmamasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı tebliğ ve genelge ile doğum borçlanması yapabilmek için; doğum nedeniyle işten ayrılma şartı getiriyor ve işten ayrıldığı tarihten itibaren 300 gün içindeki doğumlarda da doğum nedeniyle işten ayrılınmış sayılıyor. Bu şarta uyan 2 nci doğumu için borçlanma yaparak 2 yıl(720 yıl) gün kazanabilir. 1 nci ve 3 ncü doğumları için borçlanma yapamaz(zaten en fazla 2 doğum için borçlanma yapılabiliyor)Labels:

5600 gün prim ödeyip 49 yaşınızı doldurmalısınız

Soru: 21 Mayıs 1971 doğumluyum. 1992 yılında sigortalı oldum. 8 yıl prim ödedim. 2008 yılının Ekim ayında isteğe bağlı sigortalı oldum. Kaç yıl prim ödemem gerekir? Kaç yaşında emekli olabilirim? İsteğe bağlı sigortalı sağlık yardımı alabilir mi?

Kerime

Cevap: Emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 2640 gün daha prim ödeyerek, 2970 gün olan prim ödemenizi 5600 güne tamamlamanız şartıyla, 49 yaşınızı dolduracağınız 21 Mayıs 2020 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak; 1 Ekim 2008 den itibaren isteğe bağlı prim ödemleri 4/b sigortasına(eski adıyla Bağ-Kura sayıldığından, 1 Ocak 2009 dan dan itibaren isteğe bağlıya 46 ay(1380 gün) prim ödedikten sonra, isteğe bağlıdan çıkıp kalan 1260 gün priminizi sigortalı bir işte çalışarak ödemelisiniz. İsteğe bağlı sigortalılara 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sağlık yardımı yapılmaya başlandı. İsteğe bağlı sigortalı olarak sağlık yardımı alırsın.Labels:

Eşiniz normal 2014 de kısmi aylıkla 2013 de emekli olabilir

Soru: Eşim 25 Ağustos 1959 doğumlu. 15 Temmuz 1984 tarihinde Bağ-Kur’a başlayıp 11 yıl 9 gün prim ödedikten sonra, 21 Nisan 1995 tarihinde kapattı. 27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren isteğe bağlı prim ödemeye başladı. Halen isteğe bağlı prim ödemeye devam ediyor. Eşim ne zaman emekli olabilir?

Şevket Gültekin

Cevap: Eşiniz emekli olmak için; 20 tam yıl(7200 gün) prim ödeme ve 47 yaş şartlarına tabi. Eşiniz 5 yıl 9 ay daha prim ödeyerek 14 yıl 3 ay olan prim ödemesini 20 tam yıla çıkartacağı tarihte emekli olabilir(ara vermeden prim öderse Kasım 2014 ayında).

Ayrıca, 9 ay daha prim ödeyerek prim ödemesini 15 tam yıla tamamlaması şartıyla, 54 yaşını dolduracağı 25 Ağustos 2013 tarihinde kısmi yaşlılık aylığı ile de emekli olabilir.Labels:

Askerliğinizi borçlanırsanız Eylül 2009 da emekli olursunuz

Soru:1 Mayıs 1986 tarihinde sigorta girişim var. 6400 gün prim ödedim. 5 Mayıs 1959 doğumluyum. Ve sigorta girişim askerlikten sonradır. Askerliğimi 20 ay olarak yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?

G. GÖKER

Cevap: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinizden önce yaptığınızdan borçlanmanız halinde, sigorta başlangıç tarihin 20 ay geri gider ve emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanma bedelinden başka prim ödemeseniz de, 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Eylül 2009 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Askerlik sürenizi borçlanmazsanız 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olarak, 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Mayıs 2011 tarihinde emekli olabilirsiniz.Labels:

Yersiz ödediğiniz SSK primini Bağ-Kur borcunuza mahsup ettirebilirsiniz

Soru: 1985 başlayan kısa süreli SSK, 1991-2005 yılları arasında 14 yıllık ödenmiş Bağ-Kurum var. 2005 sonrası SSK’lı çalıştım ve 2008 Aralık ayında emeklilik talebinde bulundum. Ancak emekli olmama engel bir durum oluştu. 2001 yılında Anonim şirket ortaklığım olmuştu. Bu ortaklığımı Bağ-Kura hiç bildirmemiştim. Bu şirket ortaklığım ortaya çıktı ve Bağ-Kur beni 2005 yılından Anonim şirket hisselerini devrettiğim 2008 Mayıs ayına kadar borçlandırıyor. İçerisinde bulunduğum mevcut durumdan nasıl kurtulup SSK emekliliğimi kazanabilirim?

Sezgin Demiroğlu – Bursa

Cevap: Anonim şirketin kurucu üyesi veya yönetim kurulu üyesi değilseniz, Bağ-Kurlu olma zorunluluğunuz yok. Ancak, Anonim şirketin kurucu ortakları(1 Ekim 2008 den itibaren Bağ-Kurlu olma zorunluluğu kaldırıldı) ve yönetim kurulu üyeleri Bağ-Kur sigortalısı olmak zorundalar. Anonim şirket yönetim kurlu üyeliği veya kurucu ortaklığından dolayı Bağ-Kur sigortalısı olmanız gereken dönemde SSK kesintisiz prim ödemeniz varsa, yine Bağ-Kurlu olmanız gerekmiyor. Şayet söz konusu dönemde kesintisiz SSK prim ödemeniz yoksa 1 Ekim 2008 den önce Bağ-Kur tescilinizi yapmışsa Bağ-Kurlu olmak zorundasınız. Bağ-Kurlu yapıldığınız dönemde kesintili olarak ödediğiniz SSK primlerini Bağ-Kur prim borcundan mahsup edilmesini talep edebilirsiniz.

Bir diğer hususta 1 Ekim 2008 e kadar Bağ-Kura tesciliniz yapılmadıysa, geçmiş dönem için Bağ-Kur tescilinizi yapamazlar. Çünkü, sizin gibi süresi içinde Bağ-Kura kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri 1 Ekim 2008 den itibaren başlatılmaktadır. Şirket hisselerinizi Mayıs 2008 de devrettiğinize göre, bu tarihe kadar olan Bağ-Kur yükümlülüğünüzden kurtulmuş bulunuyorsunuz.
Labels:

Blogger Theme By:GosuBlogger and Araba Modelleri .